Odluka o izboru člana Komisije za žalbe

Verzija za štampanjePDF верзија
60/19
04.07.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  člana 56. stav 1. tačka 5., čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 17. st. 2. i  3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Petoj redovnoj sjednici,   održanoj  4. jula  2019. godine,   donijela   je   sljedeću 

 

 

Odluka

o izboru člana Komisije za žalbe

 

 

I

 

        U  Komisiju za žalbe izabran je  Slaviša Mrkaja.

 

 

II

 

         Ova odluka stupa na  snagu  osmog   dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-676/19                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 4. jul   2019. godine                                    NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                       Nedeljko Čubrilović