Odluka o izboru člana Odbora za privredu

Verzija za štampanjePDF верзија
32/23
13.04.2023

Na osnovu člana 58. stav 1. alineja 6. i člana 181. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2023. godine, donijela je

 

 

 

O D L U K U

o izboru člana Odbora za privredu

 

 

I

 

          Amir Hurtić izabran je za člana Odbora za privredu Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-341/23                                                                                                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 29. mart 2023. godine                                                                                                                      NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                         Dr Nenad Stevandić