Odluka o izboru članova Nezavisnog odbora

Verzija za štampanjePDF верзија
54/15
24.06.2015

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), a  u vezi sa članom 17. Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  4/12 i 33/14), nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na  Četvrtoj sjednici,   održanoj   24.  juna  2015.  godine,     donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru članova   Nezavisnog odbora

I

          U Nezavisni odbor,  izabrani su:

1. Indira Rogić,

2. Dmitar Vračar,

3. Sanela Divljan,

4. Ranko Grahovac,

5. Borislav Radić,

6. Zoran Malešević i

7. Aleksandar Kulašević.

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-808/15                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 24. jun 2015. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                 Nedeljko Čubrilović