Odluka o izboru direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
67/17
06.07.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 21.  Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 i 04/17),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Devetnaestoj sjednici,   održanoj  6.  jula 2017. godine,   donijela   je   sljedeću 

 

 

O D L U K U

o izboru  direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

 

 

I

 

        Za direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske izabran je Rade Rastoka, na period od pet  (5) godina.

 

II

 

        Ova odluka stupa na  snagu  osmog   dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-761/17                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2017. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                       Nedeljko Čubrilović