Odluka o izboru direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a u  vezi sa članom 10. stav 4.  Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Petnaestoj posebnoj sjednici,  održanoj  23. decembra  2015.  godine,   donijela   je   sljedeću 

O D L U K U

o izboru direktora Agencije za osiguranje  Republike Srpske

I

        Za direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske, izabran  je Slaven Dujaković. 

II

        Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1680/15                                                                                                              Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                                                   Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                             dr  Nenad Stevandić