Odluka o izboru generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
113/18
05.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 20., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj posebnoj, održanoj 5. decembar 2018. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o izboru generalnog sekretara

Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

     Za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske imenovan je Nebojša Zgonjanin.

   

II

 

     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1149/18                                                           PREDSJEDNIK

Datum: 5. decembar 2018. godine                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                   Nedeljko Čubrilović