Odluka o izboru zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
8/ 15
03.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 20., 30., 182. i 186. st. 1. i 2.Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj sjednici, održanoj 3. februara 2015. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o izboru zamjenika generalnog sekretara

Narodne skupštine Republike Srpske

 

I

 

     Za zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske imenovan je  Dubravko Jorgić.

    II

     Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-117/15                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 3. februar 2015. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović