Odluka o izboru zamjenika Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
64/18
04.07.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa članom 20. Zakona o Ombudsmanu za djecu  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 103/08 i 70/12), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 4. jula 2018. godine,    donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru zamjenika  Ombudsmana za djecu

Republike Srpske

 

I

         Za zamjenika Ombudsmana za djecu  Republike Srpske, izabrana je Nada Grahovac, na period od četiri godine.

 

II

              Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-723/18                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 4. jul  2018. godine                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović