Odluka o izmjeni odluke broj:02/1-012-113/15, od 3. februara 2015. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
32/15
21.04.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 56. stav 1. tačka 5, člana  182. i člana 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a  u vezi sa članom 28. st. 1. i 4. Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje,  Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Odluke broj: 01/1-021-113/15, od 3. februara 2015. godine

I

U odluci o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika Banjaluka, broj: 01/1-021-113/15, od 3. februara 2015. godine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 11/15), tačka I mijenja se i glasi:

''Za zamjenika pravobranioca Republike Srpske izabrana je Ljiljana Grbić u Sjedištu zamjenika Banja Luka''.

II

          Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj:  02/1-021-494 /15                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 21. april 2015. godine                             NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                    Nedeljko Čubrilović