ODLUKA O IZNOSU GARANCIJA KOJE MOŽE IZDATI REPUBLIKA SRPSKA U 2020. GODINI

Verzija za štampanjePDF верзија
112/19
18.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) i čl. 41. i 42. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj posebnoj sjednici, održanoj 18. decembra 2019. godine, donijela je sljedeću

 

ODLUKA

O IZNOSU GARANCIJA KOJE MOŽE IZDATI

REPUBLIKA SRPSKA U 2020. GODINI

 

 

I

 

Odobrava se izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja u 2020. godini do iznosa od 500.000.000 KM, s tim da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može preći ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

II

 

Garancije Republike Srpske mogu se izdati kreditoru ili zajmodavcu za kreditna zaduženja za: garantovanje obaveza nastalih zaduženjem jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova kojima ona upravlja i javnih preduzeća i institucija javnog sektora u vezi sa finansiranjem kapitalnih investicija, refinansiranjem postojećeg duga, finansiranjem prenesenih obaveza, finansiranjem budžetskog deficita i obezbjeđivanjem sredstava radi izmirenja zakonom utvrđenih prava.

 

III

 

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u okviru ograničenja iz tačke I ove odluke donijeće pojedinačne odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za 2020. godinu za kreditna zaduženja za subjekte i namjene iz tačke II ove odluke.

 

IV

 

Vlada imenuje potpisnika garancije Republike Srpske iz tačke III ove odluke.

 

V

 

Vlada će sa svakim pojedinačnim korisnikom garancije Republike Srpske potpisati ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza u vezi sa izdatom garancijom.

 

VI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

VII

 

Vlada, jednom godišnje, posredstvom informacije o dugu, informiše Narodnu skupštinu Republike Srpske o iznosu izdatih garancija i stanju duga po izdatim garancijama Republike Srpske.

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1309/19                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 18. decembar 2019. godine                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                     Nedeljko Čubrilović