Odluka o izobru pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
64/15
16.07.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, članova 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), a u vezi sa članom 28. st. 1., 4. i 5. Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Petoj sjednici,  održanoj  16. jula 2015.  godine,  donijela  je  sljedeću

 

O D L U K U

o izboru pravobranioca Republike Srpske

 

I

 

Za pravobranioca Republike Srpske izabrana je Danijela Novaković, na period od četiri godine.

II

 

Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

                Broj: 02/1-021- 892/15                                                                                                            PREDSJEDNIK

                Datum: 16. jul 2015. godine                                                                                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                  Nedeljko Čubrilović