Odluka o izradi Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku

Verzija za štampanjePDF верзија
108
11.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), člana 38. stav 1, člana 40. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske na Osmoj redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2019. godine, donijela je sljedeću 

 

ODLUKU

O IZRADI PLANA PARCELACIJE ZA AUTO-PUT

BANJA LUKA – PRIJEDOR PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

I

 

Donosi se Odluka o izradi Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku.

 

II

 

Plan parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku  donosi se za planski period od deset godina, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu: Zakon).

 

   III

 

 1. Planom parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan) obuhvata se područje utvrđeno usvojenom trasom iz Generalnog projekta za auto-put Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (Prva faza Banja Luka – Prijedor).
 2. Ukupna dužina auto-puta iznosi 42 km.

 

 IV

 

Za izradu Plana definišu se sljedeće smjernice:

 1. Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj 69/13), (u daljem tekstu: Pravilnik), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14), Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12), te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, zaštita prirode, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i drugo),
 2. prilikom izrade Plana potrebno je brinuti o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja,
 3. nosilac izrade Plana obezbjeđuje usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine koji se donosi na osnovu Odluke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/15), sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja i sa važećim planskim dokumentima susjednih područja,
 4. Planom je potrebno urediti posebne zone i režime zaštite na teritoriji u obuhvatu Plana u skladu sa međunarodnim standardima,
 5. u funkciji sprovođenja Plana, nosilac izrade treba posebno identifikovati:
 • institucionalni i kadrovski okvir za praćenje sprovođenja Plana,
 • teritorijalne i funkcionalne prioritete,
 • obaveze lica koja gazduju obuhvaćenim područjem i jedinica lokalne samouprave,
 • sistem razvojnih politika – upravljanje zemljištima, drugim resursima i izgradnjom,
 • mogućnosti sinhronizacije razvoja i izgradnje (Republika – jedinice lokalne samouprave – investitori – druga lica),
 1. prije pristupanja izradi prijedloga dokumenta, nosilac izrade Plana dostavlja Nacrt plana Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo) radi pribavljanja izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine,
 2. za izgradnju objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, s obzirom na posebnu osjetljivost životne sredine i posebne mjere zaštite područja primjenjuju se odredbe čl. 4. i 5. Pravilnika o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12).

 

V

 

          Sadržaj Plana propisan je Zakonom i Pravilnikom.

 

 VI

 

 1. Nosilac pripreme Plana je Ministarstvo, u skladu sa Zakonom.
 2. Nosilac izrade Plana je pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja čiji izbor vrše podnosioci inicijative za donošenje Plana, odnosno investitori.
 3. Izbor nosioca izrade Plana vrši se u skladu sa propisima o javnim nabavkama, u skladu sa Zakonom.

  VII

 

 1) Nosilac izrade Plana dostavlja Nacrt plana nosiocu pripreme u roku utvrđenom ugovorom o izradi dokumenta.

 2) Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištima jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u obuhvatu Plana i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

 3) Obavještavanje javnosti o mjestu, trajanju i načinu izlaganja Nacrta plana na javni uvid objavljuje se oglasom u najmanje dva sredstva javnog informisanja osam dana prije početka javnog uvida.

 4) Oglas iz podtačke 3) ove tačke sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u Nacrt plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt plana.

 5) Nacrt plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio, daje se na javni uvid u sjedišta jedinica lokalne samouprave i prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica. 

 

    VIII

 

Nosilac izrade Plana, po okončanju javnog uvida, na osnovu svog stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt plana, utvrđuje Prijedlog plana, koji dostavlja nosiocu pripreme.

 

                                                             IX

 

Plan donosi Narodna skupština Republike Srpske, a Odluka o donošenju Plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u skladu sa Zakonom.

 

                                                            X

 

Organi i pravna lica od kojih je u skladu sa Zakonom u toku izrade Plana potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, nosiocu pripreme Plana dostavljaju svoja mišljenja u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

 

 XI

 

Ugovore o izradi Plana zaključuju nosilac pripreme Plana, pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja i podnosioci inicijative za donošenje Plana, odnosno investitor izrade Plana.

 

  XII

 

Sredstva za izradu Plana obezbjeđuju podnosioci inicijative za donošenje Plana, odnosno investitor izrade Plana.

 

  XIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1261/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 11. decembar  2019. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

        Nedeljko Čubrilović