ODLUKA O IZRADI ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „JANJSKE OTOKE“ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Verzija za štampanjePDF верзија
20/16
02.03.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) i čl. 18., 38. stav 1., 40. stav 1. i 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13 i 106/15), Narodna skupština Republike Srpske, na Devetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine, donijela je sljedeću 

 

 

ODLUKU

O IZRADI ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE

„JANJSKE OTOKE“ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

 

 I

 

Donosi se Odluka o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Odluka).

 

II

 

Zoning plan područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan) donosi se za planski period od deset godina.

 

III

 

Planom se obuhvata područje na teritoriji opštine Šipovo površine 32,75 ha utvrđeno grafičkim prilogom – Granica planiranog obuhvata Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“, koji je sastavni dio Odluke.

IV

 

Za izradu Plana definišu se sljedeće smjernice:

1) plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti životne sredine, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, zaštita prirode, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i drugo),

2) prilikom izrade Plana potrebno je brinuti o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja,

3) nosilac izrade obavezan je da obezbijedi usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/15), sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja i sa važećim planskim dokumentima susjednih područja,

 

 

4) u funkciji sprovođenja Plana, nosilac izrade treba posebno da identifikuje:

- institucionalni i kadrovski okvir za praćenje sprovođenja Plana,

- teritorijalne i funkcionalne prioritete,

- obaveze lica koja gazduju obuhvaćenim područjem i jedinice lokalne  

  samouprave,

- sistem razvojnih politika – upravljanje zemljištima, drugim

  resursima i izgradnjom,

- mogućnosti sinhronizacije razvoja i izgradnje (Republika – jedinice

  lokalne samouprave – investitori – druga lica),

5) prije pristupanja izradi prijedloga dokumenta, nosilac izrade Plana će dostaviti Nacrt plana Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju radi pribavljanja strateške procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisom o zaštiti životne sredine i

6) za izgradnju objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, s obzirom na posebnu osjetljivost životne sredine i posebne mjere zaštite područja, primjenjivaće se odredbe iz čl. 4. i 5. Pravilnika o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 124/12).

 

V

 

Sadržaj Plana propisan je Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13) i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/13).

 

VI

 

1) Nosilac pripreme Plana (u daljem tekstu: nosilac pripreme) je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

2) Nosilac izrade Plana je pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja, čiji će izbor izvršiti podnosilac inicijative za donošenje Plana, u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

 

VII

 

1) Nacrt plana nosilac izrade dostavlja nosiocu pripreme u roku utvrđenom ugovorom o izradi dokumenta.

2) Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu jedinice lokalne samouprave – Opština Šipovo i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

3) Obavještavanje javnosti o mjestu, trajanju i načinu izlaganja Nacrta na javni uvid objavljuje se oglasom u najmanje dva sredstva javnog informisanja osam dana prije početka javnog uvida.

4) Oglas iz podtačke 3) ove tačke sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u Plan, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt plana.

5) Nacrt plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio, daje se na javni uvid u sjedište jedinice lokalne samouprave i prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica.

 

VIII

 

Po okončanju javnog uvida, nosilac izrade, na osnovu svog stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt, utvrđuje Prijedlog plana i dostavlja nosiocu pripreme.

IX

 

1) Plan donosi Narodna skupština Republike Srpske.

2) Odluka o donošenju Plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

X

 

Svi republički organi, organizacije i institucije i svi organi, organizacije i institucije jedinica lokalne samouprave od kojih je u toku izrade Plana potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, dužni su da dostave svoje mišljenje u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

 

XI

 

Ugovore o izradi Plana zaključuju nosilac pripreme, pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja i podnosilac inicijative za donošenje Plana.

 

XII

 

Sredstva za izradu Plana obezbjeđuje podnosilac inicijative za donošenje Plana, odnosno investitor.

 

XIII

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-245/16                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 2. mart  2016. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                         Nedeljko Čubrilović