Odluka o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trerzoski zapisa

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), čl. 13, 15. stav 3. i člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2015. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2016. GODINU

                                                                                 I                                                                                                                                  

Odobrava se kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti – trezorskih zapisa za 2016. godinu.

 

II

Emisije kratkoročnih hartija od vrijednosti – trezorskih zapisa vršiće se radi obezbjeđenja sredstava po osnovu finansiranja budžetskih izdataka u 2016. godini.

III

Zaduživanje po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, tokom budžetske godine, može se vršiti u skladu sa sljedećim kriterijumima:

– maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2016. godini može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini,

– kamatna stopa za zaduživanje emisijom trezorskih zapisa može biti maksimalno relevantni Euribor +2,75% (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%) i

– rok dospijeća trezorskih zapisa može biti najduže do godinu dana.

IV

Akta o načinu i uslovima za svako pojedinačno zaduživanje, u skladu sa ovom odlukom, donosi i potpisuje ministar finansija.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VI

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1668/15                                                                                                                  Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                                                          Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                                    dr  Nenad Stevandić