Odluka o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
122/18
23.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske , člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2019. GODINU

 

I

 

Odobrava se kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti – trezorskih zapisa za 2019. godinu.

 

II

 

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 13. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

III

 

Zaduživanje po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, tokom budžetske godine, može se vršiti u skladu sa sljedećim kriterijumima:

– maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2019. godine može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini,

– kamatna stopa za zaduživanje emisijom trezorskih zapisa može biti maksimalno relevantni Euribor +1,75% (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%),

– rok dospijeća trezorskih zapisa može biti najduže do godinu dana.

 

IV

 

Akta o načinu i uslovima za svako pojedinačno zaduživanje, u skladu sa ovom odlukom, donosi i potpisuje ministar finansija.

 

V

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1278/18                                                           PREDSJEDNIK

Datum:  23. decembar 2018. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                             Nedeljko Čubrilović