Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću

Verzija za štampanjePDF верзија
53/20
23.05.2020

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 81. stav 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, donijela  je sljedeću

 

 

O D L U K U

o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću

 

 

I

 

 Potvrđuje se Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću, broj: 01-020-1189/20 od 10. aprila 2020. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20).

 

II

          

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-403/20                                                                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 23. maj 2020. godine                                                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                      Nedeljko Čubrilović