Odluka o potvrdi mandata narodnog poslanika, Broj: 02/1-021-462/23

Verzija za štampanjePDF верзија
41/23
12.05.2023

Na osnovu člana 58. stav 1. alineja 1. i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj posebnoj sjednici, održanoj 26. aprila 2023. godine, donijela je

 

 

 

O D L U K U

o potvrdi mandata narodnog poslanika

 

 

 

I

 

        Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje mandat narodnog poslanika Milki Savić, dodijeljen sa liste političkog subjekta SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA.

  

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-462/23                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 26. april 2023. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                     Dr Nenad Stevandić