Odluka o prestanku funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
107/15
23.12.2015

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a u  vezi sa člana 31. stav 1. alineja 4.  Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05,77/06,119/08 i 78/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Petnaestoj posebnoj  sjednici,    održanoj   23. decembra  2015.  godine, donijela   je   sljedeću 

O D L U K U

o prestanku funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske

 

I

 

          Nikoli Tomaševiću prestaje funkcija zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sa sjedištem zamjenika u Banja Luci, sa danom 13. decembrom 2015. godine.

II

         

          Ova odluka stupa na  snagu narednog  dana  od  dana  objavljivanja

u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1674/15                                                                        Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                       Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                              dr  Nenad Stevandić