ODLUKA O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE KOD SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU (WB IBRD 9381-BA)

Verzija za štampanjePDF верзија
56/23
03.07.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21) i čl. 177. i 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj redovnoj sjednici, održanoj 15. juna 2023. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE KOD SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

(WB IBRD 9381-BA)

 

I

 

Ovom odlukom prihvata se zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje drugog Projekta podrške zapošljavanju (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu do 14.000.000 evra, što je oko 35,897% od ukupnog iznosa zaduženja za Bosnu i Hercegovinu koje iznosi 39.000.000 evra.

 

II

 

1) Cilj Projekta je povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru među ciljnim grupama registrovanih tražilaca posla.

2) Ciljne grupe Projekta su: mladi, ugrožene grupe koje uključuju nezaposlene u trajanju od jedne godine ili duže, tražioce posla sa srednjim obrazovanjem ili nižim, druge grupe u nepovoljnom položaju kao što su stariji od 40 godina, invalidi, samohrani roditelji / udovci koji izdržavaju članove porodice, „novonezaposleni u riziku“ koji su prijavljeni kao nezaposleni na evidenciji javne službe za zapošljavanje.

 

III

 

Projekat se finansira sredstvima zajma iz tačke I ove odluke i sastoji se od sljedećih komponenti:

1. Komponenta 1 – „podrška za promociju zapošljavanja“,

2. Komponenta 2 – „podrška za sisteme upravljanja, nadzora i komunikaciju“.

 

IV

 

            1) Zajam iz tačke I ove odluke odobrava se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

            – rok otplate: do 32 godine,

            – period odgode plaćanja: do sedam godina,

            – kamatna stopa: referentna kamatna stopa + marža Svjetske banke,

            – pristupna taksa: 0,25% jednokratno,

            – komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena, a nepovučena sredstva,

            – otplata glavnice: polugodišnje, 15. januara i 15. jula,

            – valuta plaćanja: evro.

            2) Pokazatelji stanja duga (preliminarni podaci na dan 28. februar 2023. godine):

            – javni dug Republike Srpske iznosi 5.319,9 miliona KM (34,7% procijenjenog BDP-a za 2023. godinu),

            – ukupan dug Republike Srpske iznosi 6.325,2 miliona KM (41,3% procijenjenog BDP-a za 2023. godinu).

 

V

 

Sredstva kofinansiranja Republike Srpske iznose 4.200.000 evra i biće obezbijeđena tokom realizacije projekta kroz:

– sredstva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske namijenjena za finansiranje programa zapošljavanja koje sprovodi Zavod za zapošljavanje,

– isplaćene plate zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske,

– isplaćene plate zaposlenih u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

 

VI

 

Projekat u Republici Srpskoj realizovaće Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.

 

VII

 

Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše:

– Projektni sporazum između Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Republike Srpske,

– Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

 

VIII

 

Za realizaciju i izvještavanje po ovoj odluci zadužuju se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija.

 

IX

 

Planirani datum zatvaranja Projekta je 28. februar 2026. godine.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-656/23                                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 15. jun 2023. godine                                                            NARODNE  SKUPŠTINE

 

                                                                                                       Dr Nenad Stevandić