Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Verzija za štampanjePDF верзија
53/20
23.05.2020

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2. i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, donijela je sljedeću

 

 

 

 

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 

 

I

 

U postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-416/20                                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 23. maj 2020. godine                                                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                     Nedeljko Čubrilović