Odluka o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
31/20
08.05.2020

Na osnovu Amandmana CVII na član 70. stav 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11, 37/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj posebnoj sjednici održanoj 28. marta 2020. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske

 I

Proglašava se vanredno stanje za teritoriju Republike Srpske, zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, usljed korona virusa 2019-nCoV.

  II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1 - 021- 299 /20                                                                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 28. mart 2020. godine                                                                                                                NARODNE SKUPŠTINE       

                                                                                                                                                                    Nedeljko Čubrilović