Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
8/ 15
03.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  članova 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), a u vezi sa članom 46. stav 5. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/06, 73/08 i 42/10), nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Drugoj sjednici, održanoj 3. februara 2015. godine,   donijela   je   s lj e d e ć u 

O D L U K U

o razrješenju člana Upravnog odbora

 Radio-televizije Republike Srpske

I

        U  Upravnom  odboru  Radio-televizije Republike Srpske, sa danom 18. decembrom 2014. godine razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora, na lični zahtjev:

  1. Anton Kasipović.

 

II

 

        Ova odluka stupa na  snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-      /15                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 3. februar 2015. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                    Nedeljko Čubrilović