Odluka o stavljanju van snage Zaključka u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: ''Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?''

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja  Zaključka  u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: ''Da li  podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?'' (broj: 02/1-021-125/17 od 9. februara 2017. godine, ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 43/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o stavljanju van snage  Zaključka  u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: ''Da li  podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao

Dan Republike Srpske?''

I

 

Stavlja se van snage Zaključak  u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: ''Da li  podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?'', broj: 02/1-021-125/17 (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 43/17) koji je Narodna skupština Republike Srpske donijela na Šesnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2017. godine, jer je završen krivični postupak koji se vodio protiv članova Republičke komisije za sprovođenje republičkog referenduma  i drugih u postupku pred  Sudom Bosne i Hercegovine.

II

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1110/17                                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović