Odluka o usvajanju Ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
119/14
28.12.2014

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga Ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2014. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2015. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2015. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1674/14                                         

Datum: 28. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 119/ 14