Odluka o usvajanju Nacrta Prostornog plana područuja posebne namjene ''Klekovača''

Verzija za štampanjePDF верзија
35/17
05.04.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 47. stav 1, a u vezi sa članom 38. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,br.31/11), Narodna skupština Republike Srpske na Sedamnaestoj sjednici, održanoj 5. aprila 2017. godine, donijele je sljedeću

 

ODLUKU

O USVAJANJU NACRTA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „KLEKOVAČA“

 

I

 

Usvaja se Nacrt prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“ (u daljem tekstu: Nacrt plana).

II

 

Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 30 dana u sjedištima jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi posebno područje i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

 

III

 

Tekstualni i grafički dio Nacrta plana u analognom i digitalnom obliku nalazi se u Prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

IV

 

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-352/17                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 5. april  2017. godine                                                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                          Nedeljko Čubrilović