Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina

Verzija za štampanjePDF верзија
122/18
23.12.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2018. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Programa ekonomskih reformi

 Republike Srpske za period 2019-2021. godina

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina.

 

II

 

         Sastavni dio ove odluke je Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1268/18                                           PREDSJEDNIK

Datum: 23. decembar 2018. godine                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                             Nedeljko Čubrilović