Odluka o usvajanju Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
60/18
21.06.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 21. juna  2018. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije razvoja energetike Republike Srpske

do 2035. godine 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine.

 

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-674/18                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 21.  jun  2018. godine                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                    Nedeljko Čubrilović