Odluka o usvajanju Strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022.

Verzija za štampanjePDF верзија
73/17
20.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije razvoja kulture  Republike Srpske

2017-2022.

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-813/17                                                    PREDSJEDNIK

Datum:20. jul 2017.  godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                        

                                                                            Nedeljko Čubrilović