ODLUKA O USVAJANJU ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „JANJSKE OTOKE“ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Verzija za štampanjePDF верзија
22/19
06.03.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), člana 38. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 6. marta 2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

 O USVAJANJU ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE

NAMJENE „JANJSKE OTOKE“ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

 

I

 

Usvaja se Zoning plan područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan).

 

II

 

Plan se, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, izlaže na stalni javni uvid kod organa Opštine Šipovo nadležnog za poslove urbanizma.

 

III

 

Tekstualni i grafički dio Plana je u analognom i digitalnom obliku.

                           

IV

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-200/19                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                  Nedeljko Čubrilović