ODLUKU o izboru vršioca dužnosti zamjenika pravobranioca Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. st. 1 i 2.   Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), a u vezi sa članom 28. stav 1. Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11) i članom 4. stav 2. Zakona o vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske  (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 25/03), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

o izboru vršioca dužnosti zamjenika pravobranioca

Republike Srpske

I

 

Slavojka Mandić, bira se za vršioca dužnosti zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sa Sjedištem zamjenika u Foči, do izbora zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sa Sjedištem zamjenika u Foči, a najduže na period od dva (2) mjeseca.  

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1113/17                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović