Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po projektu zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789

Verzija za štampanjePDF верзија
15/ 15
18.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11) i  čl. 15, 17. i. 22. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici održanoj 18. februara 2015. godine, donijela je

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE

PREMA RAZVOJNOJ BANCI SAVJETA EVROPE PO PROJEKTU ZATVARANJA KOLEKTIVNIH CENTARA – LD 1789

I

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope  (u daljem tekstu: CEB) za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789 (u daljem tekstu: Projekat), u iznosu od EUR 18.169.412, što je 30,28% ukupnog iznosa kredita za Bosnu i Hercegovinu, koji iznosi EUR 60.000.000.

II

         Cilj Projekta je osigurati licima, koja su interno raseljena tokom ratnih dejstava u periodu 1992–1995. godina, kao i drugim korisnicima kolektivnih i alternativnih smještaja, specifična stambena rješenja, socijalno stambeno zbrinjavanje i institucionalnu njegu prilagođenu stepenu ugroženosti korisnika.

III

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za finansiranje 18 projekata stambenog zbrinjavanja, od kojih se:

 • četiri projekta odnose na sanaciju i dogradnju specijalizovanih institucija socijalno-gerijatrijskih ustanova,
 • 13 projekata odnosi za izgradnju stambenih jedinica i
 • jedan projekat odnosi na nabavku – kupovinu stambenih jedinica.

IV

 1. Kredit se Republici Srpskoj odobrava pod sljedećim uslovima:
 • način povlačenja sredstava: u tranšama, a iznos svake tranše se određuje prema stanju napredovanja radova ili projektovanog stanja radova,
 • rok otplate: do 20 godina,
 • period odgode plaćanja: do pet godina, uračunat u rok otplate,
 • kamatna stopa, fiksna ili varijabilna, izračunata prema procedurama CEB-a,
 • kamatna stopa za svaku tranšu biće subvencionisana po procedurama CEB-a, ukupan iznos subvencije iznosi do 2.000.000 evra,
 • otplata glavnice vrši se u jednakim godišnjim intervalima, dok se otplata kamate vrši u tromjesečnim ili šestomjesečnim intervalima i
 • zatezna kamata za neizmirene obaveze o roku dospijeća plaća se po stopi jednomjesečni EURIBOR + 2,5% na godišnjem nivou, od datuma dospijeća iznosa do dana stvarne isplate.

2. Republika Srpska opredjeljuje se za kamatu, rok otplate i grejs-period za otplatu glavnice.

3. Iz kreditnih sredstava CEB-a ne mogu se plaćati porezi, carine i druge naknade za radove, usluge i robe finansirane po Projektu.

4. Pokazatelji stanja duga Republike Srpske:

 • javni dug Republike Srpske na dan 30. april 2014. godine iznosi 3.686,38 miliona KM, što predstavlja 41,22% procijenjenog BDP-a za 2014. godinu i
 • ukupan dug Republike Srpske na dan 30. april 2014. godine iznosi 4.599,11 miliona KM, što predstavlja 51,42% procijenjenog BDP-a za 2014. godinu.

V

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Republika Srpska.

VI

Za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ovlašćuje se ministar finansija Republike Srpske.

VII

Projekat u Republici Srpskoj će realizovati Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica.

VIII

Za realizaciju i izvještavanje po ovoj odluci zadužuje se Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica u saradnji sa Ministarstvom finansija.

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-216/15                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 18. februar 2015. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                       Nedeljko Čubrilović