Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva Republike Srpske o radu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
108/19
11.12.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Osmoj redovnoj sjednici, održanoj 11. decembra 2019. godine, donijela je sljedeći  

 

 

Z a k lj u č a k

o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva Republike Srpske o radu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o Pravobranilaštva Republike Srpske o radu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1259/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 11. decembar  2019. godine                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

       Nedeljko Čubrilović