Amandmani 115-121 na Ustav Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
117/05
28.12.2005

Na osnovu članova 70. stav 1. tačka 2., 135. i 136. Ustava Republike Srpske, članova 174, 178. stav 1. i 237. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 22/05), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetdevetoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2005. godine donijela je

Odluku o proglašenju Amandmana CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske

I

Proglašavaju se Amandmani CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske koje je na osnovu člana 135. Ustava Republike Srpske usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici od 28. decembra 2005. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 822/05

Datum: 28. decembar 2005. godine

 

AMANDMANI CXV - CXHI

NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE

AMANDMAN CXV

U članu 68. zamijenjenim Amandmanom XXXII u tački 2. riječi ''odbranu i'' brišu se.

AMANDMAN CXVI

U članu 80. stav 2. tačka 1. zamijenjena Amandmanom CVIII, riječ ''odbrane'' briše se.

U istom članu stav 2. dopunjenim Amandmanom CVIII tačka 2. briše se.

AMANDMAN CXVII

U članu 104. stav 2. zamijenjen Amandmanom CX, briše se.

AMANDMAN CXVIII

Član 105. zamijenjen Amandmanom CXI, briše se.

AMANDMAN CXIX

Član 106. zamijenjen Amandmanom CXII, briše se.

AMANDMAN CXX

I - Stavovi 1, 2. i 3. člana 116. Ustava brišu se,

II - Ovim Amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

AMANDMAN CXXI

I - U tački 2. Amandmana LXXXVIII riječ ''maksimalno'' briše se,

II - Ovim Amandmanom mijenja se Amandman LXXXVIII na Ustav.

Broj službenog glasnika: 117/05