Amandmani od 106. – 113. na Ustav Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
98
29.11.2003

Amandman CVI (106)

Član 68. tačka 3. mijenja se i glasi:

"3. mjere iz svoje nadležnosti za slučaj ratnog stanja i vanrednog stanja koje proglase institucije Bosne i Hercegovine, kao i mjere za slučaj vanrednog stanja koje proglase institucije Republike Srpske.

Odredbe tačke 3. ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.''

 

Amandman CVII (107)

Član 70. stav 3. (dopunjen i izmijenjen Amandmanima XXXV (35) i LXI (61), mijenja se i glasi:

"Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom, proglašava:

Vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti, usljed elementarnih nepogoda (poplava, zemljotresa i požara), prirodnih katastrofa, epidemija, povreda ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja ustavnih organa Republike.

 

Odredbe stava 3. ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine".

 

Amandman CVIII (108)

 

Član 80. stav 2. tačka 1. tekst dopunjen Amandmanom XL (40) mijenja se i glasi:

"Predsjednik Republike:

  1. obavlja, u skladu sa ovim Ustavom i Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom, poslove iz oblasti odbrane, bezbjednosti i odnosā Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama''.

U članu 80. stav 2. iza tačke 1. dodaje se tačka 2. koja glasi:

''2. odobrava ograničenu upotrebu jedinica Vojske Republike Srpske kako bi se pružila pomoć civilnim vlastima u reagovanju na prirodne katastrofe i nesrećeu skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ."

U članu 80. stav 2. tačke 2. i 3. postaju tačke 3. i 4.

Amandman CIX (109)

Član 81. stav 1. i 2. se brišu, a stav 3. se mijenja i glasi:

"Predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne i Hercegovine, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno, imenuje i razrješava Narodna skupština".

U članu 81. stav 5. iza riječi "ratnog stanja" dodaju se riječi "koje proglase institucije Bosne i Hercegovine, a umjesto riječi " i neposredne ratne opasnosti" zamjenjuju se riječima "vanrednog stanja".

Amandman CX (110)

Član 104. mijenja se i glasi:

"Pravo je i dužnost svih građana da brane i štite teritoriju i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Prava i dužnosti u odbrani uređuju se posebnim zakonom".

Amandman CXI (111)

Član 105. mijenja se i glasi:

"Republika Srpska ima svoju vojsku, koja je dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine i organizuje se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Republike Srpske.

Vojsku Republike Srpske čini profesionalni i rezervni sastav."

Amandman CXII (112)

 

Član 106. stav 1. mijenja se i glasi:

"Vojskom Republike Srpske, u miru i ratu, komanduje kolektivno Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i zakona".

Član 106. stav 2. se briše.

Amandman CXIII (113)

Član 107. se briše.

Broj službenog glasnika: 98