Budžet Republike Srpske za 2010. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
126/08
16.12.2009

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07) a nakon razmatranja Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2010. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj posebnoj sjednici održanoj 16. decembra 2009. godine, donijela je sljedeću

Odluku o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2010. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2010. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2010. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1784/09

Datum: 16. decembar 2009. godine

Broj službenog glasnika: 126/08