Deklaracija o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
92/13
27.06.2013

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike  Srpske, čl. 182. i 183. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), a

Poštujući Dejtonski mirovni sporazum,

Prihvatajući u potpunosti rješavanje svih nesporazuma u društvu

 mirnim i političkim sredstvima, na principima razumijevanja i demokratije,

Uvažavajući princip slobodnog izražavanja interesa svakog naroda

 i njegove političke volje,

Na osnovu inicijative Boračke organizacije Republike Srpske,

Narodna skupština Republike Srpske  na Dvadeset osmoj sjednici, održanoj 27. juna 2013. godine usvojila je

D E K L A R A C I J U

O UZROCIMA, KARAKTERU I POSLjEDICAMA TRAGIČNOG ORUŽANOG SUKOBA U

BOSNI I HERCEGOVINI OD 1992. DO1995. GODINE

 1. Narodna skupština Republike Srpske smatra daBosna i Hercegovina može opstati samo dogovorom njena tri konstitutivna naroda i dva entiteta, poštujući Dejtonski mirovni sporazum.
 2. Narodna skupština konstatuje da, u ocjenjivanju događaja iz prethodnog rata, nema dovoljno objektivnog, uravnoteženog i ujednačenog pristupa svih strana u Bosni Hercegovini i van nje, a posebno kada je u pitanju kršenje međunarodnog ratnog i humanitarnog prava i odnos prema uzrocima, karakteru i posljedicama ratnog sukoba. Negativna kvalifikacija pojedinih događaja bila je osnova brojnih oblika satanizacije srpskog naroda.
 3. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je „tragični ratni sukob“ u Bosni i Hercegovini, kao dio procesa raspada SFRJ, izazvan majorizacijom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, te da je na osnovu naučnih, stručnih i istorijskih kriterijuma i standardaimao karakter građanskog rata, sa primjesama međuetničkog, sa visokim stepenom uključenosti međunarodnog faktora.
 4. Narodna skupština  Republike Srpske poziva oba entiteta, sva tri konstitutivna naroda i ostale u Bosni i Hercegovini, na unapređenje i intenziviranje dijaloga, na bazi činjenica i međusobnog poštovanja, u cilju kvalifikovanja karaktera, sadržaja i posljedica „tragičnog ratnog sukoba“. 
 1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da presude izrečene od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSBJ) nisu doprinijele pomirenju i utvrđivanju istine o ratnim sukobima u regionu. Narodna skupština ističe da MKSBJ u svom mandatu sudi samo pojedincima za počinjena krivična djela, a ne može izricati kolektivne presude narodima, organizacijama ili vladama.
 2. Narodna skupština Republike Srpske traži od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija,  da izvrši reviziju rada MKSBJ koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućio (1) da nepravda u Sudu ima etničke karakteristike; (2) da nestanu i dokazi ili da se na dokazima ne insistira, (3) da budu ubijeni svjedoci ili da se svjedocima (odbrane) onemogući da svojim iskazima poremete proces, (4) da srpske žrtve nemaju satisfakciju i (5) da se ne čini dovoljno da bi se razobličila pozadina ratnog sukoba i učesnika u njemu, odnosno da se utvrdi istina.
 3. Narodna skupština Republike Srpske izražava nezadovoljstvo radom Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine na slučajevima počinjenih ratnih zločina iz razloga što:

(1) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada, i pored podnesenih prijava i policijskih izvještaja, nije podiglo optužnice za mnogobrojne počinjene zločine nad srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, 

(2) Sud Bosne i Hercegovine neustavno i protivno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u suđenjima za ratne zločine, retroaktivno primjenjuje Krivični zakon BiH iz 2003. godine i to samo za pripadnike srpskog naroda, dok prema pripadnicima drugih naroda postupa u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, primjenjujući Krivični zakon SFRJ, koji je i bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

 1. Narodna skupština Republike Srpske traži reviziju svih izrečenih sudskih presuda, primjenom Krivičnog zakona BiH iz 2003. godine u procesima suđenja za ratne zločine.
 2. Narodna skupština Republike Srpske traži od pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini da se procesuiraju ratni zločini počinjeni nad srpskim narodom od strane regularne vojske Hrvatske na prostorima Bosne i Hercegovine.
 1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva vraćanje Republici Srpskoj dokumentacije koja je odnesena i predata Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, a u vezi sa predmetima koji su protiv građana Republike Srpske vođeni i pravosnažno okončani pred ovim i  sudovima u Bosni i Hercegovini.
 2. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske, gradova, opština, javnih preduzeća i privrednih društava da značajnije finansijski podrže Fond za pravnu, materijalnu i drugu pomoć optuženim za ratne zločine i njihovim porodicama.
 3. Narodna skupština podržava i zahtijeva dalji rad institucija Republike Srpske na istraživanju i procesuiranju ratnih zločina u periodu od 1991. do 1995. godine i traženju nestalih lica.
 4. Narodna skupština Republike Srpske najoštrije osuđuje i odbacuje sve pozive na ukidanje Republike Srpske i osporavanje njenog imena i postojanja.
 5. Ova deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1514/13                                                                              

Datum: 27.  jun 2013.  godine                                                

Broj službenog glasnika: 92/ 13