Ekonomska politika za 2007

Verzija za štampanjePDF верзија
73/07
03.07.2007

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 176. i člana 180. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 99/06), a nakon razmatranja Prijedloga Ekonomske politike za 2007. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Trećoj posebnoj sjednici, održanoj 03. jula 2007. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU O USVAJANJU EKONOMSKE POLITIKE ZA 2007. GODINU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku za 2007. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01- 1181/07

Datum: 03. jul 2007. godine

Ekonomsku politiku za 2007. godinu možete preuzeti

Broj službenog glasnika: 73/07