Ekonomska politika za 2009

Verzija za štampanjePDF верзија
126/08
22.12.2008

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Ekonomske politike Republike Srpske za 2009. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj posebnoj sjednici održanoj 22. decembra 2008. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2009. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2009. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-2076/08

Datum: 22. decembar 2008. godine

Broj službenog glasnika: 126/08