Ekonomska politika za 2013. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
113/12
04.12.2012

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga Ekonomske politike Republike Srpske za 2013. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Jedanaestoj posebnoj sjednici održanoj 4. decembra 2012. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2013. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2013. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1822/11

Datum: 4.  decembar 2012. godine       

Broj službenog glasnika: 113/ 12