Ekonomska politika za 2014. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
107/ 13
08.12.2013

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga Ekonomske politike Republike Srpske za 2013. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj posebnoj sjednici održanoj 08. decembra 2013. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2014. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2014. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 2508/13                                                                

Datum: 08. decembar 2013. godine                   

Broj službenog glasnika: 107/ 13