Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2012. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
84/12
05.09.2012

Na osnovu člana 70.stav 1.tačka 3.Ustava Republike Srpske, člana 182.i 186.stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske("Službeni glasnik Republike Srpske", broj31/11) a nakon razmatranja Prijedloga rebalansa budžeta Republike Srpske za 2012. godinu, NarodnaskupštinaRepublikeSrpske, na Desetoj posebnoj sjednici održanoj 05. septembra 2012. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2012. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans budžeta Republike Srpske za 2012. godinu.

II

          Sastavni dio ove odluke je Rebalans budžeta Republike Srpske za 2012. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1278/12                                       

Datum:5. septembar 2012. godine   

 

Broj službenog glasnika: 84/ 12