Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2007. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
34/07
11.04.2007

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 175., 176., i 180. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srske", broj 99/06), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11.aprila 2007. godine donijela je sljedeću

Odluku o usvajanju Orijentacionog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2007. godinu

 

I

Usvaja se Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2007.godinu.

 

II

Sastavni dio ove odluke je Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2007.godinu.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj:01-647/07

Datum: 11.april 2007.godine

Broj službenog glasnika: 34/07