Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2008. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
43/08
22.04.2008

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 182. stav 1. i 3. i 183. i 187. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske -prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga Orjentacionog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2008. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Devetnaestoj sjednici, održanoj 22. aprila 2008. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Orjentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2008. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Orijentacioni programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2008. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-729 /08

Datum: 22.april 2008. godine

Broj službenog glasnika: 43/08