Orijentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2009. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
14/09
09.02.2009

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 182. stav 1. i 3. i 183. i 187. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske -prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga Orjentacionog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2009. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Devetnaestoj sjednici, održanoj 9.februara 2009. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Orjentacioni program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2009. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Orijentacioni programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2009. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-190 /09

Datum: 9 .februara 2009. godine

Odluku o usvajanju Orijentacionog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2008. godinu možete preuzeti

Broj službenog glasnika: 14/09