Preporuke Narodne skupštine Republike Srpske za vođenje strukturisanog dijaloga

Verzija za štampanjePDF верзија
61/11
01.06.2011

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 182. i 185. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma (broj: 01-614/11, od 13. 04. 2011. godine, ''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 45/11), Narodna skupština Republike Srpske na Sedmoj sjednici, održanoj 01. juna 2011. godine, donijela je sljedeće

Preporuke Narodne skupštine Republike Srpske za vođenje strukturisanog dijaloga o sistemu pravosuđa

1. U odnosu na najavljeni Dijalog, Narodna skupština utvrđuje sljedeće preporuke za kratkoročne akcije u sistemu pravosuđa:

  Narodna skupština smatra da je hitno potrebno promijeniti situaciju u procesuiranju ratnih zločina, a naročito (ne ograničavajući se samo na):

  • analizirati i poboljšati strategiju procesuiranja ratnih zločina, a naročito hronološko procesuiranje zločina sa početka ratnog sukoba,
  • procesuirati počinioce brojnih dokumentovanih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom,
  • odmah prekinuti sa zaštitom od odgovornosti visokopozicioniranih političkih i vojnih zvaničnika tzv. Republike BiH i njegovanja kulture nekažnjavanja u drugom Entitetu.

  Narodna skupština traži izjednačavanje građana pred sudom i hitno poštovanje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i pratećih protokola, putem obustavljanja procesuiranja ratnih zločina retroaktivnom primjenom Krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, uključujući i reviziju presuda koje su zasnovane na istom.

  Narodna skupština preporučuje redefinisanje drugostepenog postupka pred Sudom BiH, jer dosadašnja praksa da predsjednik Suda imenuje i sudije u Apelacionom vijeću, ne predstavlja dovoljnu pravnu zaštitu i obezbjeđenje neophodnog prava na pravično suđenje.

  Narodna skupština traži prekid dosadašnje prakse i zakonsko, potpuno, uređenje situacije u kojoj Sud BiH ne bi mogao preuzimati predmete od drugih pravosudnih instanci, entitetskih pravosudnih organa, koji imaju nedvosmislenu ustavnu nadležnost u tim predmetima.

  1. U odnosu na najavljeni Dijalog, Narodna skupština utvrđuje sljedeće preporuke za dugoročne akcije, kao širok okvir za predstavljanje stavova Republike Srpske o sistemu pravosuđa:

   Stanje u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, nakon provedene reforme, a dobrim dijelom upravo zbog nje, je neodrživo i zahtijeva sistemsku reformu.

   Reforma pravosuđa treba da uvažava:

   • Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, sa jasno dodijeljenim nadležnostima u oblasti pravosuđa,
   • Jasne evropske standarde, uključujući: osnivačke akte Evropske Unije, sekundarne izvore prava Evropske Unije, obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da analizira
   • dobre prakse iz zemalja složenog državnog uređenja.

   Reformom treba obuhvatiti sve segmente pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, a naročito, ne isključujući i ne ograničavajaći se samo na:

   • Ustavni sud BiH,
   • Sud i Tužilaštvo BiH,
   • Visoki sudski i tužilački savjet BiH.

   Narodna skupština smatra da je naročito, pored prethodno navedenih preporuka, potrebno:

   • Donijeti Zakon o Ustavnom sudu BiH,
   • Preurediti sistematski i restriktivno pitanja odlučivanja o apelacionim nadležnostima na nivou BiH,
   • Onemogućiti ocjenjivanje ustavnosti podzakonskih opštih akata entitetskih i lokalnih organa vlasti na nivou BiH,
   • Onemogućiti preispitivanje odluka entitetskih ustavnih sudova na nivou BiH,
   • Uspostaviti drugačiji sistem, strukturu i nadležnosti pravosuđa na nivou BiH, posebno u domenu krivičnih postupaka, preuzimanja predmeta, nadležnosti i dinamike rješavanja predmeta kod redovnih sudova, unutrašnje strukture koja treba poštovati dvoentitetsko uređenje BiH,
   • Razdvojiti sudski i tužilački savjet,
   • Uspostaviti entitetske sudske i tužilačke savjete,
   • Preurediti strukturu, način izbora i odlučivanja sudskih i tužilačkih savjeta,
   • Izuzeti nadležnosti u pogledu ustavnih sudova iz sudskih i tužilačkih savjeta,

   Drugačije pravno urediti položaj sudija i tužilaca.

   1. Ove preporuke će se objaviti u "Službenom glasniku Republike Srpske".

   Broj: 01-869/11

   Datum: 01. juni 2011. godine

   Broj službenog glasnika: 61/11