Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2010. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
31/10
30.03.2010

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 182. stav 1. i 3. i 183. i 187. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske -prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2010. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Trideset šestoj sjednici, održanoj 30. marta 2010. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2010. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2010. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 462 /10

Datum: 30. mart 2010. godine

Broj službenog glasnika: 31/10