Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2012. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
9/ 12
23.02.2012

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 181. i 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2012. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj sjednici, održanoj 23. februara 2012. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2012. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2012. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-206/12

Datum: 23. februar 2012. godine

Broj službenog glasnika: 9/ 12