Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2013. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
14/ 13
14.02.2013

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 181. i 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2013. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset četvrtoj sjednici, održanoj 14. februar 2013. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2013. godinu.

 II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2013. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 01-236/13                                                                      

Datum:14. februar 2013.  Godine                     

Broj službenog glasnika: 14/ 13