Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2014. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
17/14
05.03.2014

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 181. i 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2014. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Trideset trećoj sjednici, održanoj 5. marta 2014. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2014. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2014. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-329/14

Datum: 5. mart 2014.  godine

 

Broj službenog glasnika: 17/ 14