Protokol o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
01.01.2008

Na osnovu člana 7. Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, ratifikovanog u Narodnoj skupštini Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 60/07), ratifikovanog u Narodnoj skupštini Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 70/07),

Pozivajući se na Zajedničku izjavu Predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske od 30. novembra 2004. godine,

Predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije gospodin Oliver Dulić i Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Igor Radojičić, zaključuju

 

Protokol o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske

 

Član 1.

Narodna skupština Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srpske sarađivaće u dobroj volji i namjeri, u skladu s ustavima Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na osnovama Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije i Zajedničke izjave od 30.11.2004. godine, putem svojih predstavnika odbora i drugih radnih tijela, službi i na druge načine predviđene ovim Protokolom.

Član 2.

Predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske sastajaće se najmanje dva puta godišnje, u pravilu, naizmjenično u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, prateći rad, prijedloge i preporuke Vijeća za saradnju Republike Srpske i Republike Srbije, razmjenjujući stavove i mišljenja o stanju u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Republici Srbiji, međusobnoj saradnji, regionalnim pitanjima i svim drugim pitanjima, naročito uključujući analizu stepena implementacije i potreba dogradnje ovog Protokola.

Član 3.

Generalni sekretari Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske utvrdiće godišnje planove i tehničke detalje saradnji službi skupština koji će uključiti planske studije posjete i boravke stručnih radnika obe službe u drugoj službi. Posjete imaju za cilj prenošenja iskustava u organizaciji i radu službi, opsluživanju rada skupština i skupštinskih odbora i drugih radnih tijela i poslaničkih klubova i grupa.

Troškove smještaja i ishrane tokom boravka službi u studijskim boravcima u drugoj skupštini planiraće i obezbjeđivaće služba skupštine domaćina.

Član 4.

Predsjednici odbora i drugih radnih tijela, po spisku u nastavku, uspostaviće kontakt i pripremiti godišnje planove susreta korespondentnih radnih tijela, u pravilu, jednom godišnje, sa konkretnim temama razgovora, a sa ciljem razmjene iskustava u zakonodavstvu i praksi.

Kontaktima i zajedničkim sjednicama odbora i drugih radnih tijela predsjednici odbora i drugih radnih tijela obe skupštine predsjedavaju naizmjenično, sa rotacijom svake godine. U prvoj godini nakon potpisivanja ovog Protokola, obavezu iniciranja kontakata i uspostavljanja planova imaju predsjednici odbora i drugih radnih tijela.

Troškove susreta i zajedničkih sjednica planiraće i obezbjeđivaće služba skupštine domaćina boravka.

Radno tijelo u

Narodnoj skupštini

Republike Srpske

 

Radno tijelo u

Narodnoj skupštini

Republike Srbije

 

Inicijalne oblasti za

saradnju

 

Administrativni odbor

 

Administrativni odbor

Statusna i

administrativna pitanja

 

Odbor za politički sistem,

pravosuđe i upravu

 

 

Odbor za pravosuđe i

Upravu

 

Razvoj pravosuđa i uprave

 

Odbor za privredu i finansije

 

 

Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Privredna saradnja i privredne reforme

Odbor za praćenje stanja u

oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

 

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja

 

Reforma i stanje u oblasti

PIO

 

Odbor za zaštitu životne sredine

 

Odbor za zaštitu životne sredine

Zaštita životne sredine

 

Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju

 

Odbor za evropske

Integracije

 

Put evropskih integracija

obe zemlje

 

Odbor za obrazovanje, nauku,

kulturu i informisanje

 

Odbor za prosvetu

Obrazovanje

 

Odbor jednakih mogućnosti

 

Odbor za ravnopravnost polova

Jednakost građana

 

Odbor za poljoprivredu,

šumarstvo i vodoprivredu

 

Odbor za poljoprivredu

 

Stanje i perspektive u poljoprivredi

 

Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku

 

Odbor za zdravlje i porodicu

 

Stanje, reforma i saradnja

u oblasti zdravstva

 

Odbor za pitanja mladih

 

Odbor za omladinu i sport

 

Omladinske politike i saradnja mladih

 

Odbor za trgovinu i

turizam

 

Odbor za trgovinu i

Turizam

 

Trgovinska razmjena i saradnja u oblasti turizma

 

 

Odbor za bezbjednost

 

 

Odbor za odbranu i

bezbjednost

 

Iskustva u reformama bezbjednosnih struktura

Član 5.

Kontakti na nivoima iz članova 2. do 4. mogu se proširivati i na saradnju sa drugim parlamentima u regionu, njihovim službama i radnim tijelima, na osnovu odluka predsjednika skupština Republike Srbije i Republike Srpske.

Član 6.

Ovaj protokol stupa na snagu danom potpisivanja.

Protokol o saradnji Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske možete preuzeti